วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเติมแก๊สแอลพีจีและเติมเคมีแห้งถังดับเพลิงในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายลพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1/2567 จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถบัสโดยสารไป ? กลับ ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผน ๔๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง