วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร เส้นแบกนาแม่หวั่น - บ้านพ่อใบ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก บ้านศรีชมพู หมู่ที่ ๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ ๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์แผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
5  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลระบบแว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพืื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในตำบล ๑๔ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง