วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2567
จ้างจ้างเหมารถพาหนะแห่ต้นเทียนพรรษา พร้อมประดับตกแต่งให้สวยวงาม ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อต้นเทียน ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก 9976 ขอนแก่น จำนวน 37 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๓๓๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลโจดหนองแก จำนวน ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๗ ราย จำนวน ๑๑๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแกหนองสิม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง