วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-1702 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-64-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้าวร่องระบายน้ำ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง (โครงถัก) พร้อมระบบ บ้านประดู่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างโครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยน (Box Coulvert) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง