องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


ออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 26 ม.ค. 2565 ผอ.กองการศึกษา ฯ พร้อมด้วย นักวิชาการศึกษา ได้ออกเยี่ยม ศพด. ทั้ง 3 แห่ง  เพื่อ 1. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ใน ศพด. ทั้ง 3 แห่ง  2.สำรวจ  ประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (1 ก.พ.65) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  3.สำรวจปัญหา ความต้องการ( ปรับปรุง/แก้ไข) สภาพแวดล้อมทั่วไปของ ศพด. 4.ให้คำแนะนำการดำเนินงานของ ศพด.

2022-07-12
2022-06-10
2022-04-25
2022-03-25
2022-03-23
2022-03-22
2022-03-21
2022-02-21
2022-02-10
2022-02-07