องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


โครงการรวมพลังวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ


  วันที่ 22 มีนาคม 2565 ถือเป็นวันสำคัญของ อปพร. โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ศิริวรประสาท  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อบต. โจดหนองแก เป็นประธาน และนายเกษม  ศรีลำดวน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ในนามของคณะผู้ดำเนินโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ได้ดำเนินโครงการรวมพลังวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ  ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของ อปพร. ที่เสียสละให้ความช่วยเหลือทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย และสาธารณภัยอื่นๆ รวมทั้งการช่วยเหลือในการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ด้วยความตั้งใจ เสียสละ โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน

2023-03-22
2023-03-21
2022-12-28
2022-11-10
2022-09-13
2022-08-22
2022-08-11
2022-07-12
2022-06-10
2022-04-25