องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + ร.ต.ต.วัฒนชัย ประไกรวัน
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4342-4262
  อีเมล์ + admin@jotnongkae.go.th
   
  ชื่อ + นายเกษม ศรีลำดวน
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4342-4262
  อีเมล์ + admin@jotnongkae.go.th
   
  ชื่อ + นางสุภาพร  อิสระกูล
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4342-4262
  อีเมล์ + admin@jotnongkae.go.th
   
  ชื่อ + นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0-4342-4262
  อีเมล์ + admin@jotnongkae.go.th
   
  ชื่อ + นายพฤษภพ เกิดศักด์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-4342-4262
  อีเมล์ + admin@jotnongkae.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวจุฑารัตน์ ชัยดี
  ตำแหน่ง + นักวิชาการการคลัง ปฏิบัติการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-4342-4262
  อีเมล์ + admin@jotnongkae.go.th
   
  ชื่อ + นางนวพร  ศรีกุดเรือ
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 0-4342-4262
  อีเมล์ +
admin@jotnongkae.go.th