องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
แบบลงทะเบียนช่วยเหลือของประชาชน

คุณสามารถกรอกแบบลงทะเบียนช่วยเหลือของประชาชนได้ดังนี้ ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้
หรือคุณสามารถขอความช่วยเหลือของประชาชนด้วยตนเอง ได้ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตลอดวัน/เวลาราชการ
หรือสามารถร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบลงทะเบียนช่วยเหลือของประชาชน
ชื่อ - นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
อีเมล
มือถือ
ที่ทำงาน
****รายละเอียดการให้ช่วยเหลือ
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย