องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 

สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4342-4262

EMAIL : admin@jotnongkae.go.th

Website : http://www.jotnongkae.go.th

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ชื่อ - นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
อีเมล
มือถือ
ที่ทำงาน
****รายละเอียดการร้องเรียน
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย