องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

 
 
 
นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 
 จ่าเอกหญิงธิติมา ประไกรวัน พันจ่าตรียงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต  นางสาวอภิญญา กุลศรี นางสาวกัลยกร  สิทธิเดช
 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นิติกร ปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคล ปฏิบัติการ
       
 นางสาวเพลิน ศรีษะนาราช นายกรธีร  คุณล้าน นางสาวสิรินันท์  นันตื้อ
นายพชร  หล้าลุน
 นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชน จ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไพบูลย์  ย่องตุก นายวิลัย  ชัยลา นายสวาท  หวนขม
นายปฏิยุทธ์  พลช่วย
พนักงานขับรถ นักการ
นักการ นักการ
       
 นายกุหลาบ สุปะมา นายอภิชาต ทุมมานอก นายทศพล แสนศักดา นางประยูร  สุประมา
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
แม่บ้าน