องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
กองช่าง

 
 
 
นายพฤษภพ เกิดศักดิ์
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
นายนักลพ  ส่งกลิ่น นายกิตติพล  สีมาพล
 นางสาวเยาวมาลย์ นาดา นายชัยทัศน์ พลนวน
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
     
นายพลชัย  ศิริคำ
     
 ผู้ช่วยช่างสำรวจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ