องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวกันจนา หล้าอ่อนศรี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางจิรัชยา  ชัยลา
นางณัชมล พิทักษ์ไพร
นางเกษสุดา บุญมีเลิศ
นางสาวพิชญาภัค นันหมื่น
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางเยาวมาญจน์ หงษ์วิลัย
 นางปิยมาภร ไสวเงิน นางอริศรา ยุซิ นางสาวเทวิภาภรณ์ ไวศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางศิริรัตน์  บางปลา
 นางสุภัชชา  ลาทอง  -ว่าง-  
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก