องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา

ตำบลโจดหนองแก แบ่งแยกออกจากตำบลเมืองพล เมื่อปี พ.ศ. 2510 มีผู้นำชุมชนหรือ กำนันคนแรก คือ นายวัน ประไกรวัน ต่อมาปี พ.ศ. 2537 ต่อมาได้มีการจัดตั้งสภาตำบลโจดหนองแกขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานท้องถิ่นจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอน 9 ง หน้าที่ 17 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 มีนายทองลา สิงห์เสนา กำนันตำบลโจดหนองแก ในขณะนั้น ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก โดยตรงจากประชาชน เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยนายปาน วิสัย ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก