องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งจุดหมาย และความปรารถนาดีที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลโจดหนองแกเป็นตำบลขนาดใหญ่ที่มีประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านอย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคต ต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ตำบลโจดหนองแก เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีการคมนาคมสะดวกครบพร้อม สิ่งแวดล้อมทีดี คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า ส่งเสริมเครือข่ายการศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี บริหารจัดการที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

 

เก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ปัญหายาเสพติดหมดไป


พันธกิจ (MISSION)

1). จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนที่ดีต่อความต้องการของประชาชน

2). บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

3). ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

4). การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัย

5). ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกระดับ

6). ส่งเสริมด้านศาสนา และฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

7). การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน