องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ

-  ทำนา ประมาณ                                      75    %

-  ทำสวน    ทำไร่  เลี้ยงสัตว์                    10   %

-  รับราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป            15   %

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 - ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                              จำนวน    2    แห่ง

- โรงสีขนาดเล็ก                                      จำนวน   8    แห่ง

 - โรงสีขนาดใหญ่                                   จำนวน   -     แห่ง