องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก พ.ศ.๒๕๖๓ และนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้วนั้น

 

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโจดหนองแก เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จึงขอรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ