องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 ธ.ค. 2565 ]29
2 พระราชบัญญัติการควบคุมการฆาสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ๒๕๕๙ [ 24 ธ.ค. 2565 ]32
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 23 ธ.ค. 2565 ]29
4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [ 23 ธ.ค. 2565 ]31
5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 23 ธ.ค. 2565 ]33
6 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 23 ธ.ค. 2565 ]37
7 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 23 ธ.ค. 2565 ]29
8 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 23 ธ.ค. 2565 ]29
9 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 22 ธ.ค. 2565 ]31
10 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคากลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ [ 22 ธ.ค. 2565 ]29
11 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 22 ธ.ค. 2565 ]30
12 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 22 ธ.ค. 2565 ]29
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. [ 21 ธ.ค. 2565 ]33
14 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๖) [ 21 ธ.ค. 2565 ]31
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. [ 21 ธ.ค. 2565 ]29