องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 7 พ.ย. 2566 ]10
2 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 2 พ.ย. 2566 ]11
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 1 พ.ย. 2566 ]10
4 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 พ.ย. 2563 ]148
5 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 2 พ.ย. 2563 ]151
6 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 พ.ย. 2562 ]146
7 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 3 พ.ย. 2562 ]142
8 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 3 พ.ย. 2562 ]143
9 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 3 พ.ย. 2562 ]203
10 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 พ.ย. 2562 ]189
11 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย [ 3 พ.ย. 2562 ]145
12 คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 พ.ย. 2562 ]148
13 คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 พ.ย. 2562 ]145
14 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ย. 2562 ]190
15 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 พ.ย. 2562 ]152
16 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 พ.ย. 2562 ]206
17 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 พ.ย. 2562 ]147
18 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 พ.ย. 2562 ]185
19 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 ต.ค. 2562 ]138