องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 240 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 คู่มือการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ ว 801ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 [ 6 ม.ค. 2560 ]89
182 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจหนองแก เรื่องประกาศช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ธ.ค. 2559 ]89
183 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ [ 28 ธ.ค. 2559 ]92
184 แจ้งประชาสัมพันธ์ยื่นแบบเสียภาษีประจำปี 2560 [ 25 ธ.ค. 2559 ]88
185 ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 23 ธ.ค. 2559 ]89
186 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 14 ธ.ค. 2559 ]92
187 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 1 ธ.ค. 2559 ]88
188 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ [ 1 ธ.ค. 2559 ]88
189 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 24 พ.ย. 2559 ]110
190 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 7 พ.ย. 2559 ]90
191 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 13 ต.ค. 2559 ]94
192 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 5 ต.ค. 2559 ]90
193 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]89
194 แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปี งบประมาน 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]90
195 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนปีการศึกษา2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]93
196 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 21 ม.ค. 2559 ]87
197 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน [ 6 ม.ค. 2559 ]107
198 แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี 2559 [ 5 ธ.ค. 2558 ]103
199 แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี 2559 [ 1 ธ.ค. 2558 ]109
200 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2562 - 2564 [ 3 พ.ย. 2558 ]83
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12